Δειγματοληψία και αποστολή δειγμάτων τροφίμων

Εδώ περιγράφονται οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την δειγματοληψία και τη μεταφορά ενός δείγματος στο εργαστήριο για να μπορεί αυτό να θεωρηθεί αξιόπιστο.

1. Το δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό της παρτίδας που πρόκειται να εξεταστεί.

2. Η επιλογή του δείγματος πρέπει να είναι τυχαία.

3. Η ποσότητα του δείγματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστο όσο απαιτείται για τις ζητούμενες δοκιμές.

4. Εάν πρόκειται για συσκευασμένο έτοιμο τελικό προϊόν, λαμβάνεται κατά προτίμηση ολόκληρη η συσκευασία έτσι ώστε να αποφευχθούν οι χειρισμοί και κατ' επέκταση οι επιμολύνσεις του προϊόντος.

5. Εάν πρόκειται για μη συσκευασμένο προϊόν (α' ύλη, ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν) τότε θα πρέπει να γίνεται ο απαραίτητος χειρισμός του προϊόντος. Το δείγμα στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται με αποστειρωμένα εργαλεία (λαβίδες, σπάτουλες, κουταλάκια, συσκευασίες) και τα χέρια του δειγματολήπτη πρέπει να καλύπτονται με αποστειρωμένα γάντια.

Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία δεν διενεργείται από το προσωπικό του εργαστηρίου αλλά από τον πελάτη αυτή θα πρέπει να γίνεται με καθαρά εργαλεία και χέρια και το δείγμα θα πρέπει να τοποθετείται σε καθαρή συσκευασία ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιμολύνσεις. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ μπορεί να διαθέσει τα απαραίτητα κατά περίπτωση αποστειρωμένα εργαλεία για την διενέργεια της δειγματοληψίας.

6. Κατά τη διενέργεια της δειγματοληψίας συμπληρώνεται από το δειγματολήπτη το Δελτίο Δειγματοληψίας στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του δείγματος (είδος, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, αριθμός παρτίδας) και το δείγμα κωδικοποιείται με μοναδικό κωδικό.

Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία διενεργείται από τον πελάτη, το κάθε δείγμα θα πρέπει να συνοδεύεται από ετικέτα στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του δείγματος (είδος, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, αριθμός παρτίδας), η ημερομηνία δειγματοληψίας και ο δειγματολήπτης.

7. Η αποστολή - μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο πρέπει να γίνεται υπό ψύξη (με παγοκύστεις σε ειδικά ισόθερμα κιβώτια)  και το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή της δειγματοληψίας.

Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία διενεργείται από τον πελάτη η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ μπορεί να διαθέσει τις παγοκύστεις και τα ισόθερμα κιβώτια για την μεταφορά των δειγμάτων.

Ανάλογα με τη φύση, το είδος του δείγματος και το είδος των  παραμέτρων προς εξέταση είναι δυνατό να χρειαστούν ειδικότερες οδηγίες για την δειγματοληψία και την αποστολή των δειγμάτων οι οποίες δίδονται κατά περίπτωση.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία δεν διενεργείται από προσωπικό του εργαστηρίου, η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της διενέργειας της δειγματοληψίας και συνεπώς την αποφυγή της επιμόλυνσης του δείγματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για τα δείγματα που προορίζονται για μικροβιολογικές αναλύσεις. Στην περίπτωση που τα δείγματα προορίζονται μόνο για χημικές αναλύσεις, τότε ισχύουν τα παραπάνω με τη διαφορά ότι τα μέσα δειγματοληψίας δεν απαιτείται να είναι αποστειρωμένα, αρκεί να είναι καθαρά.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα