Δειγματοληψία και αποστολή δειγμάτων γάλακτος

Εδώ περιγράφονται οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την δειγματοληψία και τη μεταφορά δειγμάτων νωπού γάλακτος για να μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο το δείγμα.

1. Απαιτείται η σχολαστική ανάμιξη του γάλακτος με τη χρήση κατάλληλου αναδευτήρα πριν από τη λήψη του δείγματος.

2. Ο αναδευτήρας πρέπει να είναι καθαρός και να αποστειρώνεται πριν από κάθε χρήση με φλόγιστρο.

3. Την ανάδευση του γάλακτος ακολουθεί η λήψη του δείγματος η οποία γίνεται με καθαρό δειγματολήπτη ο οποίος και πρέπει να αποστειρωθεί σχολαστικά πριν τη χρήση με φλόγιστρο.

4. Το δείγμα συλλέγεται σε πλαστικά αποστειρωμένα δοχεία τα οποία ανοίγονται με προσοχή και δίπλα στη φλόγα. Το άνοιγμα του δοχείου, η τοποθέτηση του δείγματος σε αυτό και το κλείσιμο του  είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται με γρήγορους χειρισμούς και κοντά στη φλόγα για την αποφυγή επιμολύνσεων.

5. Μετά τη λήψη του δείγματος συμπληρώνεται το Δελτίο Δειγματοληψίας στο οποίο το δείγμα κωδικοποιείται με μοναδικό κωδικό και αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παραγωγού, το είδος του γάλακτος και τα κιλά του γάλακτος από τα οποία λήφθηκε το δείγμα. Ο κωδικός του δείγματος αναγράφεται με μαρκαδόρο και στο πλαστικό δοχείο συλλογής του για να είναι δυνατή η αναγνώριση του από το εργαστήριο.

6. Στην περίπτωση που τα δείγματα λαμβάνονται από μονάδα μεταποίησης (τυροκομείο), αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε παραγωγό χωριστά, πριν την ανάμιξη του γάλακτος σε παγολεκάνες, και αφού ενδιάμεσα, πριν τη συλλογή του κάθε δείγματος, τα μέσα δειγματοληψίας καθαρίζονται και αποστειρώνονται. Επιπλέον, η αντιστοίχηση δειγμάτων και ονομάτων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του μεταποιητή.

7. Η αποστολή - μεταφορά των δειγμάτων πρέπει να γίνεται υπό ψύξη (με παγοκύστεις σε ειδικά ισόθερμα κιβώτια).

Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία και η μεταφορά των δειγμάτων δεν γίνεται από το προσωπικό του εργαστηρίου, ο πελάτης πρέπει να ακολουθεί με ακρίβεια τις παραπάνω οδηγίες, οι οποίες του δίνονται μαζί με τα μέσα δειγματοληψίας, για να μην επηρεαστεί η αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία και η μεταφορά των δειγμάτων δεν γίνεται από προσωπικό του εργαστηρίου, η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της διενέργειας της δειγματοληψίας και της μεταφοράς των δειγμάτων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Στην περίπτωση που τα δείγματα προορίζονται μόνο για χημικές αναλύσεις, τότε ισχύουν τα παραπάνω με τη διαφορά ότι τα μέσα δειγματοληψίας δεν απαιτείται να είναι αποστειρωμένα, αρκεί να είναι καθαρά.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα