Δειγματοληψία και αποστολή δειγμάτων αποβλήτων

Εδώ περιγράφονται οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την δειγματοληψία αποβλήτων και τη μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο για να μπορεί αυτό να θεωρηθεί αξιόπιστο.

Το δείγμα θα πρεπει να είναι αντιπροσωπευτικό από το μέσο της λιμνοδεξαμενής ή από το σημείο εκροής. Χρησιμοποιείται φιάλη 1,5 L στην οποία δένουμε γύρω από το στόμιο ένα σχοινί με κατάλληλο μήκος και την εμβαπτίζουμε στη λιμνοδεξαμενή ακριβώς στο κέντρο της μέχρι να γεμίσει. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 4 με 5 φορές ώστε να πλυθεί η φιάλη και κατόπιν την ανασύρουμε.

Από τη φιάλη που γεμίσαμε ξεπλένουμε καλά φιάλη PET 0,5 L 2 με 3 φορές και τη γεμίζουμε μέχρι το χείλος. Κλείνουμε καλά το πώμα και σφραγίζουμε τη φιάλη. Τέλος γεμίζονται δύο ουροσυλλέκτες έως το χείλος τους και τους σφραγίζουμε.

Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία διενεργείται από τον πελάτη το κάθε δείγμα θα πρέπει να συνοδεύεται από ετικέτα στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του δείγματος, η ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας και ο δειγματολήπτης.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα