Δειγματοληψία και αποστολή δειγμάτων νερού

Εδώ περιγράφονται οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την δειγματοληψία νερού και τη μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο για να μπορεί αυτό να θεωρηθεί αξιόπιστο.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (δειγματοληψία από βρύση)

ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία του νερού πρέπει να είναι αποστειρωμένα. Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία διενεργείται από τον πελάτη, η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ μπορεί να διαθέσει αποστειρωμένες γυάλινες φιάλες για την διενέργεια της δειγματοληψίας. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλαστικά αποστειρωμένα δοχεία συλλογής δείγματος (ουροσυλλέκτες από φαρμακείο).

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Για τη διενέργεια μικροβιολογικής ανάλυσης νερού απαιτείται ποσότητα δείγματος τουλάχιστον 500ml.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

1. Εφόσον διατίθεται, χρησιμοποιείται φλόγιστρο (όχι αναπτήρας) για την αποστείρωση της βρύσης πριν την δειγματοληψία. Εάν υπάρχει οτιδήποτε εύφλεκτο στη βρύση αφαιρείται πριν τη χρήση του φλόγιστρου.

2. Αφήνουμε το νερό να τρέξει για τουλάχιστο 5min.

3. Κατά τη λήψη το εσωτερικό του πώματος  της φιάλης δεν έρχεται σε επαφή με τα χέρια για την αποφυγή επιμόλυνσης του δείγματος.

4. Αφήνουμε το 10% του όγκου της φιάλης κενό για καλή ανάμιξη πριν την ανάλυση.

5. Κλείνουμε αμέσως τη φιάλη.

6. Συμπληρώνεται το Δελτίο Δειγματοληψίας στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του δείγματος (είδος, προέλευση ύδατος, σημείο δειγματοληψίας, θερμοκρασία) και το δείγμα κωδικοποιείται με μοναδικό κωδικό.

Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία διενεργείται από τον πελάτη το κάθε δείγμα θα πρέπει να συνοδεύεται από ετικέτα στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του δείγματος, η ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας και ο δειγματολήπτης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

1. Η αποστολή - μεταφορά των δειγμάτων πρέπει να γίνεται υπό ψύξη (με παγοκύστεις σε ειδικά ισόθερμα κιβώτια).

Στις περιπτώσεις που η δειγματοληψία διενεργείται από τον πελάτη, η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ μπορεί να διαθέσει τις παγοκύστεις και τα ισόθερμα κιβώτια για την μεταφορά των δειγμάτων.

2. Το δείγμα πρέπει να φτάσει στο εργαστήριο το αργότερο εντός 4-6 ωρών από τη στιγμή της δειγματοληψίας.

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

Για τη δειγματοληψία και τη μεταφορά στο εργαστήριο νερού πισίνας ισχύουν οι ίδιες οδηγίες που ισχύουν για το πόσιμο νερό. Αυτό που διαφέρει είναι η τεχνική δειγματοληψίας και  πιο συγκεκριμένα:

1. Το δείγμα νερού συστήνεται να λαμβάνεται κατά την ώρα της μέγιστης αιχμής.

2. Ο δειγματολήπτης πρέπει να φορά γάντια και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε κατά τη λήψη του δείγματος το εσωτερικό του πώματος της φιάλης να μην έρχεται σε επαφή με τα χέρια για την αποφυγή επιμόλυνσης.

3. Οι χειρισμοί κατά τη δειγματοληψία πρέπει να γίνονται με ταχύτητα. Ανοίγουμε τη φιάλη και τη βυθίζουμε στο νερό της πισίνας σε ικανοποιητικό βάθος. Μόλις η φιάλη γεμίσει την πωματίζουμε γρήγορα και την τοποθετούμε στο ισόθερμο κιβώτιο.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι όταν η δειγματοληψία διενεργείται από τον πελάτη, η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της διενέργειας της δειγματοληψίας και συνεπώς την αποφυγή της επιμόλυνσης του δείγματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Στην περίπτωση που τα δείγματα προορίζονται μόνο για χημικές αναλύσεις, τότε ισχύουν τα παραπάνω με τη διαφορά ότι τα μέσα δειγματοληψίας δεν απαιτείται να είναι αποστειρωμένα, αρκεί να είναι καθαρά.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα