Αναλύσεις Τροφίμων-Ποτών

 

ΜΙΚΡΟ ΠΑΚΕΤΟ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΦΡΟΥΤΑ, ΣΙΤΗΡΑ

Organophosphates - GCs (31 active ingredients)

Acephate (0,02), Azinphos-ethyl (0,05), Azinphos-methyl (0,05), Cadusaphos (0,02), Chlorpyrifos (0,02), Chlorpyrifos-methyl (0,05), Demeton-s-methyl sulfone (0,05), Diazinon (0,02), Dichlorvos (0,02), Dimethoate (0,02), Disulfoton (0,02), Ethion (0,02), Ethoprophos (0,02), Fenamiphos (0,02), Fenitrothion (0,05), Fenthion (0,02), Heptenophos (0,05), Malathion (0,02), Methamidophos (0,01), Methidathion (0,05), Monocrotophos (0,05), Parathion-ethyl (0,02), Parathion-methyl (0,02), Phosalone (0,05), Phosmet (0,05), Phospamidon (0,05), Pyrazophos (0,05), Pyrimiphos-methyl (0,05), Quinalphos (0,05), Triazophos (0,02), Trichlorfon (0,05)

 

Organochlorides - GCs (16 active ingredients)

Aldrin, a BHC, b BHC, d BHC, Dieldrin, Endosulfan a, Endosulfan b, Endosulfan sulfate, Endrin, Heptach epoxide endo, Heptach epoxide exo, Heptachlor, Lindane, 4,4- DDE, 4,4- DDD, 4,4- DDT

 

Pyrethroides & other pesticides - GCs (24 active ingredients)

Acrinathrin (0,02), Bifenthrin (0,02), Bromopropylate (0,01), Captan (0,05), Chlorothalonil (0,05), Cyfluthrin (0,02), Cypermethrin (0,02), Deltamethrin (0,02), Dichlofluanid (0,02), Dicofol (0,02), Fenarimol (0,02), Fenpropathrin (0,02), Fluvalinate (0,02), Folpet (0,05), Iprodione (0,03), Indoxacrb (0,05), L - Cyhalothrin (0,02), Nuarimol (0,05), Permethrin (0,02), Procymidone (0,05), Propargite (1,00), Quinoxyfen (0,05), Tetradifon (0,02), Vinclozolin (0,02)

 

Nitrogen containing pesticides - GCs (11 active ingredients)

Bitertanol, Cyproconazole, Cyprodinil, Fludioxonil, Hexaconazole, Metalaxyl, Myclobutanil, Penconazole, Tebuconazole, Triadimefon, Triadimenol

 

Strobilurines - GCs (3 active ingredients)

Azoxystrobin, Krezoxim-methyl, Trifloxystrobin

 

 

 

 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΚΕΤΟ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

 

UPLC-MS-MS (183 active ingredients)

Acephate, Acetamiprid, Aldicarb sulfone,Aldicarb sulfoxide, Azaconazole, Azamethiphos, Azinphos methyl, Azoxystrobin, Benomyl, Carbendazim, Bitertanol, Boscalid, Bromuconazole,  Buprimate, Buprophezin, Butocarboxin sulfone, Butocarboxin sulfoxide, Carbaryl, Carbofuran, Carbofuran 3hydroxy, Carpropamid, Chlorbomuron, Chlorfenvinphos cis, Chlorfenvinphos trans, Chlopyriphos, Chlopyriphos methyl, Clofentenzine, Clotdianidin, Cyazofamid, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Demeton-O-sulfoxide, Demeton-S-methyl sulfone, Desmetipham, Diazinon, Dichlofluanid, DMSA(degr. Dichlofluanid), Dichlorvos, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazole, Diuron, Dodemorph, Epoxiconazole, Ethiofencarb sulfone, Ethiofencarb sulfoxide, Ethion, Ethiprole, Ethirimole, Etofenprox, Famoxadone, Fenomidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamide, Fenoxicarb, Fenpropimorph, Fenpropidin, Fenpyroximate, Fenthion, Fenthion sulfoxide, Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluquinconazole, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fosthiazate, Furathiocarb, Hlofenozide, Hexaconazole, Hexaflumuron, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprovalicarb, Isoprothiolane, Isoxaflutole, Isoxathion, Kresoxim-methyl, Linuron, Lufenuron, Malathion, Mefenacet, Mepanipyrim, Mephosfolan, Mepronil, Metalaxyl, Metconazole, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb sulfone, Methiocarb sulfoxide, Methomyl, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metoxuron, Monocrotophos, Monolinuron, Myclobutanil, Nitenpyram, Nuarimol, Omethoate, Oxadixyl, Oxamyl, Oxamyl-oxime, Oxycarboxin, Oxydemeton-methyl, Paclobutrazole, Penconazole, Pencycuron, Phenmedipham, Phorate sulfoxide, Phosphamidon, Phosalone, Phosmet, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimicarb desmethyl, Pirimiphos-methyl, Prochloraz, Profenofos, Propargite, Propamocarb, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyridate degradation, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinoxyfen, Spinosad A, Spinosad D, Spirodiclofen, Spiroxamine, Spirodiclofen, Spiroxamine, Spiromesifen, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb, Thiofanox sulfone, Thiofanox sulfoxide, Thiometon sulfone, Thiophanate methyl, Thiometon sulfoxide, Tolclophos-methyl, Tolyfluanid, DMST, Triadimefon, Triadimenol, Triazophos, Trichlorfon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triforine, Tritoconazole, Vamidothion sulfone, Vamidothion sulfoxide, Zoxamide

Organochlorides - GCs

Aldrin, a-BHC, b-BHC, d-BHC, Dieldrin, Heptachlor, Endosulfan a, Endosulfan b, Endosulfan sulfate, Endrin , Heptach epoxide endo, Heptach epoxide exo,

Lindane,  4,4-DDE, 4,4-DDD, 4,4-DDT

Organophosphates - GCs

Azinphos ethyl,Cadusaphos, Disulfoton,Ethoprophos,Fenitrothion, Heptenophos,

Parathion, Parathion methyl,Phosalone,Pyrazophos, Quinalphos, Trichlorfon

Pyrethroides & other pesticides - GCs

Acrinathrin,Bifenthrin,Cyfluthrin,Cypermethrin,Deltametrin,Fenpropathrin, Fluvalinate,L-Cyhalothrin,Permethrin,Bromopropylate,Captan,Folpet,

Chlorothalonil, Dicofol,Iprodione,Procymidone,Quinoxyfen,Tetradifon,

Vinclozolin

Dithiocarbamate Pesticide - GCs

Maneb,Mancozeb,Methiram,Propineb,Zineb,Thiram,Ziram

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΚΕΤΟ - ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΦΡΟΥΤΑ, ΣΙΤΗΡΑ

 

UPLC-MS-MS (183 active ingredients)

Acephate, Acetamiprid, Aldicarb sulfone,Aldicarb sulfoxide, Azaconazole, Azamethiphos, Azinphos methyl, Azoxystrobin, Benomyl, Carbendazim, Bitertanol, Boscalid, Bromuconazole,  Buprimate, Buprophezin, Butocarboxin sulfone, Butocarboxin sulfoxide, Carbaryl, Carbofuran, Carbofuran 3hydroxy, Carpropamid, Chlorbomuron, Chlorfenvinphos cis, Chlorfenvinphos trans, Chlopyriphos, Chlopyriphos methyl, Clofentenzine, Clotdianidin, Cyazofamid, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Demeton-O-sulfoxide, Demeton-S-methyl sulfone, Desmetipham, Diazinon, Dichlofluanid, DMSA(degr. Dichlofluanid), Dichlorvos, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflubenzuron, Dimethoate, Dimethomorph, Dimoxystrobin, Diniconazole, Diuron, Dodemorph, Epoxiconazole, Ethiofencarb sulfone, Ethiofencarb sulfoxide, Ethion, Ethiprole, Ethirimole, Etofenprox, Famoxadone, Fenomidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamide, Fenoxicarb, Fenpropimorph, Fenpropidin, Fenpyroximate, Fenthion, Fenthion sulfoxide, Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluquinconazole, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fosthiazate, Furathiocarb, Hlofenozide, Hexaconazole, Hexaflumuron, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprovalicarb, Isoprothiolane, Isoxaflutole, Isoxathion, Kresoxim-methyl, Linuron, Lufenuron, Malathion, Mefenacet, Mepanipyrim, Mephosfolan, Mepronil, Metalaxyl, Metconazole, Methamidophos, Methidathion, Methiocarb, Methiocarb sulfone, Methiocarb sulfoxide, Methomyl, Methoxyfenozide, Metobromuron, Metoxuron, Monocrotophos, Monolinuron, Myclobutanil, Nitenpyram, Nuarimol, Omethoate, Oxadixyl, Oxamyl, Oxamyl-oxime, Oxycarboxin, Oxydemeton-methyl, Paclobutrazole, Penconazole, Pencycuron, Phenmedipham, Phorate sulfoxide, Phosphamidon, Phosalone, Phosmet, Picoxystrobin, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimicarb desmethyl, Pirimiphos-methyl, Prochloraz, Profenofos, Propargite, Propamocarb, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyridate degradation, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinoxyfen, Spinosad A, Spinosad D, Spirodiclofen, Spiroxamine, Spirodiclofen, Spiroxamine, Spiromesifen, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Tetraconazole, Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb, Thiofanox sulfone, Thiofanox sulfoxide, Thiometon sulfone, Thiophanate methyl, Thiometon sulfoxide, Tolclophos-methyl, Tolyfluanid, DMST, Triadimefon, Triadimenol, Triazophos, Trichlorfon, Tricyclazole, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triforine, Tritoconazole, Vamidothion sulfone, Vamidothion sulfoxide, Zoxamide

GC-MS-MS (153 active ingredients)

Aclonifen, Acrinathrin, a-HCH, Alachlor, Aldrin, Ametryn, Azinphos-ethyl, Benfluralin, b-HCH, Bifenox, Bifenthrin, Bromacil, Bromophos-ethyl, Bromophos-methyl, Bromporopylat, Butafenacil, Cadusaphos, Captafol, Captan, Carbophenothion-methyl, Chlorbenzilat, Chlorfenapyr, Chlorfenson 1, Chlorfenson 2, Chloroneb, Chlorthal-dimethyl, Chlorthalonil, Chlozolinat, Clethodim, Clomazon, Coumaphos, Cyanofenphos, Cyanophos, Cyfluthrin 1, Cyfluthrin 2,  Cyfluthrin 3, Cyfluthrin 4, Cypermethrin 1, Cypermethrin 2+3, Cypermethrin 4, Deltamethrin, d-HCH, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dicloran, Dicofol, Dieldrin, Diflufenican, Diphenylamin, Dipropethryn, Disulfoton, Endosulfan alpha,  Endosulfan beta,  Endosulfan sulfat, Endrin, Endrin aldehyde, EPN, Esfenvaleate, Ethoprophos, Ethoxyquin, Ethridiazole, Etofenprox, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenpropathrin, Fenson, Fensulfothion, Fenvalerat (RR/SS-Isomere), Fenvalerat (RS/SR-Isomere), Fenvalerate, Fipronil, Fluchloralin, Flucythrinate 1, Flucythrinate 2, Fluvalinate 1, Fluvalinate 2, Folpet, Fonofos, Halfenprox, Heptachlor,  Heptachlor epoxide, Heptenophos, Iodofenphos, Iprobenfos, Iprodion, Isodrin, Isofenphos, Isofenphos- methyl, Isozofos, Jodfenphos, lambda- Cyhalothrin, Leptophos, Lindane (g-HCH),  Mecarbam, Mefenpyr-diethyl, Methacrifos, Methoxychlor, Metolachlor, Mirex, Nitralin, Nitrapyrin, Nitrofen, Nitrothal isopropyl, o,p-DDD, o,p-DDE, o,p-DDT, o-Phenylphenol, Oxadiazon, Oxyfluorfen, p,p-DDD, p,p-DDE, p,p-DDT, Paraoxon- ethyl, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Pebulat, Pentachloranilin, Pentachloranisol, Permethrin, Permethrin 1, Permethrin 2, Phenkapton, Phenthoat, Primiphos- ethyl, Procymidon, Profluralin, Propachlor, Propanil, Propetamphos, Propham, Prothiopos, Pyrethrum, Pyrimicarb desmethyl, Quinalphos, Quinoxyfen, Quintozen S-421, Sulprofos, Tecnazen, Tefluthrin, Terbacil, Tetrachlorvinphos, Tetradifon, Tetramethrin, Tetrasul, Transfluthrin, Triadimefon, Triallat, Trichloronat, Trifluralin, Trimethocarb, Vinclozolin.

Dithiocarbamates (as CS2) with GC/FPD-S (7 active ingredients)

Maneb, Manconzeb, Methiram, Propineb, Zineb, Thiram, Ziram

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΛΙΑ

Organochlorides - GCs

Lindane,Heptachlor,Heptachlor epoxide,a BHC,b BHC,d BHC,Endosulfan a, Endosulfan b,Dieldrin,Aldrin,Endosulfan sulfate,P,P' DDE,Endrin, Endrin Aldehyde, P,P' DDD, P,P' DDT

 

Organophosphates - GCs

Omethoate,Demethoate,Chlorpyrifos,Fenthion,Fenthion Oxon,Fenthion Sulfoxide,

Fenthion Sulfone,Malathion,Methidathion,Malaoxon,Parathion,Diazinon

Pyrethroides & other pesticides - GCs

Bifenthrin,Lambda - cyhalothrin,Beta - cyfluthrin,Alpha -cypermethrin,Deltametrin, Carbofuran,Cabaryl

 

ΕΛΙΑ ΜΟΝΟ

Dithiocarbamates (as CS2) with GC/FPD-S

Maneb, Manconzeb, Methiram, Propineb, Zineb, Thiram, Ziram

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα