Αναλύσεις Νερών - Αποβλήτων

COD
BOD5
Αιωρούμενα στερεά (SS)
Νιτρικά
Νιτρώδη
Αμμωνιακά
Φωσφορικά
Ολικό οργανικό άζωτο
διαλυτά Θειικά
Λίπη – Ελαια
Δείκτης Φαινολών
Τασιενεργά
Μορφές αζώτου σε υγρά απόβλητα N-Kjeldahl, Ν-ΝΟ3, Ν-ΝΟ2, Ν-ΝΗ4

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@thessalylabs.gr

2410623188

Δαιδάλου 75 &
Ζακύνθου γωνία, 41222,
Λάρισα